Reklamační formulář

PRODÁVAJÍCÍ (adresát)

Internetový obchod: www.naturprodukty.cz

Společnost: Natur Domov s.r.o. | CZ283 73 529

Se sídlem: Žábova 379, Praha 14900, Česká republika

E-mailová adresa: naturprodukty@gmail.com

SPOTŘEBITEL

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

opravou, výměnou nebo vrácením v rámci 14-denní lhůty pro vrácení zboží.

Datum obdržení zboží:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

Datum:

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Obecná poučení k uplatnění reklamace:Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24-ti měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.